Załącznik PIT/ZG

Dochody z zagranicy

Załącznik ten składają podmioty uzyskujące w roku podatkowym przychody uzyskiwane za granicą. Dołącza się go do zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39.

Załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Jeśli podatnik uzyskiwał przychody w różnorakich krajach, do każdego kraju wykorzystuje odrębny druk załącznika (3 kraje obce – 3 załączniki, osobno dla każdego kraju). W każdym z załączników można jednakże ująć przychody z różnorakich źródeł (na przykład praca, działalność, prawa autorskie), byleby uzyskiwanych w jednym państwie obcym.

Załącznik składa się odrębnie, nawet jeśli rozliczenia dokonuje się wspólnie z małżonkiem.

UWAGA: Jeśli ogół przychodów z zagranicy podlega zwolnieniu z opodatkowania na terytorium Rzeczypospolitej na zasadzie zwolnienia z progresją, a Ty nie uzyskałeś w Polsce dodatkowych przychodów - nie posiadasz obowiązku, by składać deklarację podatkową ani załączników PIT-ZG. Jeśli natomiast na terytorium Rzeczypospolitej uzyskałeś przychody podlegające opodatkowaniu – deklarację i załącznik musisz złożyć, podobnie jak i w przypadku, gdy kwoty z zagranicy nie są zwolnione, lecz rozliczane w kraju.


PIT-36 PIT/ZG

W PIT-36 podatnik do przychodów uzyskanych poza granicami Polski ma możliwość zastosować następujące metody zapobiegające podwójnemu opodatkowaniu:

  • zwolnienie z progresją – według niej do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku uzyskane za granicą i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali, po czym ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów, a następnie ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
  • proporcjonalne odliczenie - dochody osiągnięte za granicą łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie ma możliwość jednakże przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Rozliczenie roczne a podatek zagraniczny

Jeżeli zastosowanie znajdzie metoda zwolnienia z progresją dochód zagraniczny ma możliwość wpłynąć na podwyższenie stawki Twojego podatku płaconego od polskich źródeł przychodów na przykład zamieni podatek 18% - na podatek 32%)

Przy metodzie proporcjonalnego odliczenia może się okazać, że rzeczywiście zapłacimy w części podatek w Polsce, pomimo tego, że już raz ten podatek opłaciliśmy za granicą. Aby usunąć ten fakt wprowadzono ulgę abolicyjną, która umożliwia od podatku odliczyć różnicę, pośród obowiązkiem stosowania metody zwolnienia z progresją a metodą proporcjonalngo odliczenia.

Pamiętaj, że ubiegając się o zwrot podatku zapłaconego za granicą samoczynnie musisz go rozliczyć w Polsce.

Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij PIT-36 on-line teraz >>